Додаток №1
до рішення 
Брюховицької селищної ради
від 17.12.2015 року №12

РЕГЛАМЕНТ БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Регламент Брюховицької селищної ради (надалі – «Регламент») встановлює порядок скликання сесії Брюховицької селищної ради (надалі – «Селищна рада»), підготовки і розгляду нею рішень селищної ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії селищної ради, її органів, організацію роботи селищної ради, підготовку та ведення пленарних засідань, розгляд та прийняття рішень селищної ради за спеціальними процедурами, тощо.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Брюховицька селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування.
1.1. Селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду смт. Брюховичі та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.
Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та мати інші повноваження і обов’язки.
1.2. Строк повноважень Брюховицької селищної ради визначається діючим законодавством України.
Стаття 2. Основні принципи діяльності Брюховицької селищної ради
2.1. Діяльність селищної ради базується на принципах:
– народовладдя; 
– законності;
– гласності;
– колегіальності;
– поєднання місцевих і державних інтересів; виборності;
– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством; 
– підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою смт. Брюховичі;
– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 
– судового захисту прав місцевого самоврядування.
2.2. Гласність у роботі селищної ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань селищної ради, засідань постійних комісій, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність селищної ради, її органів та посадових осіб.
2.3. Офіційне оприлюднення рішень селищної ради покладається на секретаря ради та контролюється радою.
2.4. Робота селищної ради ведеться українською мовою. 
2.5. За рішенням селищної ради її окремі пленарні засідання можуть проводитись у закритому режимі.

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень
3.1. Регламент селищної ради затверджується на пленарному засідання селищної ради більшістю голосів від загального складу депутатів селищної ради.
3.2. Контроль за дотриманням регламенту покладається на Брюховицького
селищного голову, секретаря селищної ради.
Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні. 
3.3 Зміни та доповнення до Регламенту Брюховицької селищної ради вносяться на розгляд пленарного засідання селищної ради з ініціативи селищного голови, депутатів, селищної ініціативи.
Рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до Регламенту селищної ради приймається більшістю голосів від загального складу депутатів селищної ради.
Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата Брюховицької селищної ради
1.1. Депутат селищної ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до селищної ради відповідно до Закону України „Про місцеві вибори”.
Повноваження депутата селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії селищної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Брюховицькою територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради.
1.2. Після набуття депутатом селищної ради повноважень йому видається значок та посвідчення депутата селищної ради.
1.3. Повноваження депутата селищної ради, обраного замість депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата селищної ради пленарному засідання селищної ради повідомлення Брюховецької територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.
1.4. Спори щодо набуття повноважень депутата селищної ради, вирішуються судом.

Стаття 5. Права депутата у Брюховицькій селищній раді та її органах
5.1. Депутат селищної ради є повноважним і рівноправним членом селищної ради – представницького органу місцевого самоврядування. Депутат селищної ради відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав та повноважень, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності селищної ради та її органів.
5.2. Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні селищної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат селищної ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожний депутат у селищній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. 
5.3. Депутат селищної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
5.4. Депутат селищної ради має право:
1) обирати і бути обраним до органів селищної ради;
2) офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;
3) пропонувати питання до розгляду їх селищною радою та її органами;
4) право виступу, з дотриманням умов визначених цим Регламентом, на пленарних засіданнях селищної ради, з усіх питань які розглядаються селищною радою
5) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань селищної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
6) вносити на розгляд селищної ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
7) вносити на розгляд селищної ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
8) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;
9) порушувати питання про недовіру селищному голові, розпуск органів, утворених селищною радою та про звільнення посадових осіб виконавчих органів селищної ради;
10) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
11) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних селищній раді, а також з питань, що входять до компетенції селищної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
12) порушувати в селищній раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
13) виступати на пленарних засіданнях селищної ради з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
14) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограммах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
15) оголошувати на засіданнях селищної ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
16) об’єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту селищної ради.
17) Мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
Депутат селищної ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання селищної ради або її органу, в якому він бере участь.
Порядок реалізації зазначених прав депутатів селищної ради визначається Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.
5.4. Депутат селищної ради зобов’язаний:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту селищної ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;
2) брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
3) виконувати доручення селищної ради, її органів, Брюховицького селищного голови; інформувати їх про виконання доручень.
4) Щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік згідно ст.. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Стаття 6. Депутатський запит і депутатське запитання

6.1. Депутатський запит – це підтримана більшістю голосів депутатів селищної ради вимога депутата селищної ради до посадових осіб селищної ради і її органів, Брюховицького селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території смт. Брюховичі, а також до заступників Брюховицького селищного голови, виконавчих органів селищної ради з питань, які віднесені до відання селищної ради.
6.2. Порядок розгляду депутатського запиту:
Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні селищної ради у письмовій чи усній формі.
Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання селищної ради.
Селищна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата селищної ради
Орган, або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений селищною радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутату селищної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений селищною радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити селищній раді та депутату селищної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні селищної ради.
Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/3 присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит селищної ради. Вони або вповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні селищної ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит селищна рада приймає відповідне рішення.
6.3. Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні селищної ради, реєструються та зберігаються у секретаря селищної ради, з позначкою про дату оголошення та результати їх голосування.
6.4. Секретар селищної ради доводить текст запиту до відповідного органу чи посадової особи, до яких його звернуто.
6.5. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сесії селищної ради або дана депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включаються до порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради, не обговорюються і рішення по ньому не приймається.
6.6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами селищної ради на пленарних засіданнях селищної ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються селищною радою або за її дорученням передаються до розгляду та вивчення до постійних комісій селищної ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені селищною радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів селищної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Брюховицьку селищну раду.
Селищна рада та виконавчі органи селищної ради забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів селищної ради, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях селищної ради.
Депутат селищної ради за дорученням селищної ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання селищної ради, здійсненні контролю за виконанням рішень селищної ради.

Стаття 7. Депутатські групи і фракції ради

7.1. Депутатські групи:
1) Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати селищної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
2) Депутати селищної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
3) Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата селищної ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.
4) Членство депутата селищної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
7.2. Порядок утворення депутатських груп:
1) Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання за рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів селищної ради.
2) Депутати селищної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
3) Депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи депутатів, які уповноважені представляти групу.
4) Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень селищної ради.
5) Організація діяльності депутатських груп визначається селищною радою.
7.3. Діяльність депутатських груп припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів селищної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 3 депутати;
2) у разі прийняття депутатами селищної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати селищної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень селищної ради.
Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
7.4. Депутатські фракції:
1) Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів селищної ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
2) Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні селищної ради.
7.5. Права депутатських груп, фракцій:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях селищної ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; 
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні селищної ради з кожного питання порядку денного сесії селищної ради;
4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
5) здійснювати інші права, передбачені законами України.
Стаття 8. Доручення виборців.
8.1. Виборці можуть давати своєму депутатові селищної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання селищної ради та її органів.
Доручення виборців селищної ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
8.2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття селищною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом селищної ради до відома селищної ради або її органів.
8.3. Селищна рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам селищної ради з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома селищної ради та територіальної громади.
8.4. Депутат селищної ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.
8.5. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється селищною радою, її органами та депутатами селищної ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують селищну раду про хід їх виконання.
8.6. Депутат селищної ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду селищною радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.
Стаття 9. Звіти депутатів селищної ради перед виборцями та зустрічі з ними
9.1. Депутат селищної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.
Селищна рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів селищної ради перед виборцями.
9.2. Звіт депутата селищної ради повинен містити відомості про його діяльність у селищній раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу в виборчому окрузі, про прийняті селищною радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень селищної ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
9.3. Звіт депутата селищної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, а також органів самоорганізації населення.
9.4. Депутат селищної ради не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
9.5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам селищної ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату селищної ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту перед виборцями.
Стаття 10. Забезпечення депутатської діяльності
10.1. Для проведення зустрічей із виборцями, вивчення законодавчих актів, нормативних документів селищної ради та її виконавчих органів встановлюються два депутатські дні – середа та п’ятниця.
10.2. Селищна рада забезпечує депутатів своїми інформаційними матеріалами, організовує допомогу їм з правових питань, надає можливість ознайомитись з рішеннями селищної ради, рішеннями виконавчого органу селищної ради та розпорядженнями Брюховицького селищного голови.
10.3. Для ефективної роботи з підготовки проектів рішень селищної ради та для ефективного виконання депутатами своїх обов’язків в селищній раді постійні комісії селищної ради та апарат селищної ради забезпечуються сучасною оргтехнікою та засобами зв’язку, що включає в себе організацію локальної та глобальної мережі комп’ютерного зв’язку.
10.4. Режим роботи депутатів селищної ради, надання їм приміщень визначається селищною радою.

Розділ ІІІ. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Стаття 11. Кількісний склад Брюховицької селищної ради
11.1. Брюховицька селищна рада складається з 26 депутатів, які обираються громадою смт. Брюховичі на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради, Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів».
11.2. Органами та посадовими особами селищної ради є:
1) депутати селищної ради;
2) постійні комісії селищної ради;
3) тимчасові контрольні комісії селищної ради;
4) заступник селищного голови;
5) секретар селищної ради;
6) виконавчий орган селищної ради.

Стаття 12. Селищний голова смт. Брюховичі

12.1. Брюховицький селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади смт. Брюховичі і здійснює повноваження відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та інші повноваження, якщо вони не віднесені до виключної компетенції селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.
12.2. Селищний голова: 
забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, голів постійних комісій селищної ради;
вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 
вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України; 
здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 
скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 
представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
веде особистий прийом громадян;
забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань; 
бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; 
здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. 
При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 
12.4. Селищний голова щорічно звітує відповідно селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
12.5. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
Стаття 13. Секретар Брюховицької селищної ради
13.1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.
13.2. Секретар селищної ради:
1) скликає сесії селищної ради та її пленарні засідання, підписує протоколи пленарних засідань сесій селищної ради та у разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради скликає сесію.
2) у випадку відсутності селищного голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з поважних причин веде засідання ради та підписує її рішення;
3) повідомляє депутатів селищної ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради та її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд селищної ради за 10 днів;
4) організовує підготовку сесії селищної ради та її пленарних засідань, питань, що вносяться на розгляд селищної ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій селищної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;
8) організовує за дорученням селищної ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання офіційних документів селищної ради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10) вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів;
11) призначає день прийому депутатів селищної ради.
13.3. Секретар селищної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням селищної ради в порядку, визначеному законодавством.
14. Заступник селищного голови
14.1. Селищний голова може мати одного заступника з питань діяльності виконавчих органів ради. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством. Розподіл обов’язків між заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому здійснюється за рішенням виконавчого комітету. 
14.2. Заступник селищного голови може бути достроково звільнений з посади, з дотриманням вимог діючого законодавства України, за рішенням ради, яке приймається шляхом відкритого голосування, більшістю у 2/3 від загальної чисельності селищної ради. Питання про звільнення з посади заступника селищного голови може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як 1/2 депутатів від загального складу ради або селищного голови.
14.3. Заступник селищного голови працює у раді на громадських засадах.

15. Комісії селищної ради
15.1. Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради та її виконавчих органів.
15.2. Постійні комісії селищної ради обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії згідно з відповідними заявами депутатів селищної ради в усній та письмовій формі, поданими на ім’я селищного голови. Кількість і персональний склад постійних комісій селищної ради затверджується селищною радою.
Кількість членів постійної комісії селищної ради становить не більше 5 осіб. В окремих випадках селищною радою може бути прийняте рішення про меншу кількість членів постійної комісії, але не менше трьох.
До складу постійної комісії селищної ради не може бути обраний селищний голова та секретар селищної ради.
Депутат селищної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії селищної ради.
15.3. У випадку невиконання депутатом селищної ради своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії селищної ради, визначених Положенням про постійну комісію селищної ради, та відсутності його більш ніж на половині із проведених комісією протягом року засідань голова відповідної постійної комісії селищної ради, депутати які входять до відповідної постійної комісії селищної ради вносять на розгляд комісії питання про можливість подальшого перебування депутата селищної ради у її складі. У випадку прийняття постійною комісією селищної ради рішення про неможливість перебування депутата у складі комісії голова комісії подає відповідний проект рішення на розгляд селищної ради.
15.4. Постійні комісії селищної ради за дорученням селищної ради, селищного голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд селищної ради, розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.
15.5. Постійні комісії селищної ради за дорученням селищної ради, селищного голови, заступника селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, отримують від них необхідні матеріали і документи, подають за результатами перевірки обов’язкові для розгляду і вжиття заходів рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд селищної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради та її виконавчих органів.
15.6. Постійні комісії селищної ради у питаннях, які належать до їх відання мають право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених та спеціалістів.
15.7. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи відповідних постійних комісій селищної ради визначається Положенням про постійні комісії селищної ради, яке затверджується селищною радою.
15.8. Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами селищної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених селищною радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії селищної ради подають звіти і пропозиції на розгляд селищної ради.
15.9. Порядок створення та роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради визначаються відповідно до законодавства.
15.10. Роботу тимчасових контрольних комісій селищної ради забезпечує секретар селищної ради.
15.11. За рішенням селищної ради можуть створюватися інші комісії селищної ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.
Стаття 16. Виконавчі органи селищної ради
16.1. Виконавчі органи селищної ради утворюються селищною радою відповідно до вимог Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у складі виконавчого комітету селищної ради а також управлінь і відділів селищної ради.
Виконавчий комітет селищної ради підзвітний і підконтрольний селищній раді, здійснює повноваження, які визначені Конституцією України, Законами України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та інші вповноваження, надані селищною радою.
16.2. Структура, загальна чисельність виконавчого комітету селищної ради, витрати на його утримання затверджуються селищною радою за поданням селищного голови.
16.3. Перелік, структура управлінь та відділів селищної ради, загальна чисельність працівників управлінь та відділів селищної ради, витрати на їх утримання, затверджуються селищною радою за поданням селищного голови.
16.4. Управління та відділи селищної ради підконтрольні селищному голові та підзвітні селищній раді.
16.5. Управління селищної ради за рішенням селищної ради, можуть створюватись із статусом юридичних осіб.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 17. Планування роботи селищної ради
17.1. Діяльність селищної ради здійснюється відповідно до планів, які затверджуються селищною радою на рік, поточну та наступну сесії.
План роботи селищної ради визначає головні напрямки діяльності селищної ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційно-масових заходів та виконавців.
17.2. Проект плану роботи селищної ради розробляється постійними комісіями селищної ради та підрозділами виконавчих органів селищної ради за участю секретаря селищної ради з урахуванням пропозицій депутатів селищної ради.
17.3. План роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні селищної ради в кінці року і в десятиденний термін доводиться до відома всіх депутатів селищної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і посадових осіб.
17.4. У план роботи селищної ради на рік обов’язково включаються питання:
контроль за виконанням доручень виборців, депутатських запитів, планів робіт та рішень селищної ради;
звіти посадових осіб місцевого самоврядування та інших підзвітних та підконтрольних селищній раді посадових осіб.
17.5. Організація виконання плану селищної ради покладається на селищного голову, на постійні комісії селищної ради, на секретаря селищної ради та виконавчий орган селищної ради. Хід виконання плану роботи селищної ради обговорюється на засіданнях постійних комісій. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи селищної ради розглядаються селищною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів селищної ради та постійних комісій селищної ради.
17.6. Плани роботи постійних комісій селищної ради складаються на поточний рік та квартал і затверджуються на засіданні постійних комісій селищної ради. Плани роботи постійних комісій селищної ради можуть корегуватися у випадку включення до них позапланових питань за дорученням селищної ради, селищного голови, заступника селищного голови – секретаря селищної ради, за пропозицією членів постійних комісій селищної ради, інших депутатів селищної ради.
До плану роботи постійної комісії селищної ради питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії (з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку).
17.7. Зведений план роботи постійних комісій селищної ради надається кожному депутату селищної ради, надсилається до підвідомчих і підконтрольних селищній раді органів.
17.8. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій селищної ради покладається на секретаря селищної ради.
Стаття 18. Скликання сесії селищної ради, її пленарних засідань та засідань постійних комісій селищної ради
18.1. Селищна рада проводить роботу сесійно. 
Сесії селищної ради є гласними. Представники преси, радіо і телебачення можуть акредитуватися при виконавчому апараті. Відмова у акредитації має бути вмотивована. Відмовити у акредитації тому чи іншому представнику ЗМІ може сесія селищної ради.
У разі порушення представником ЗМІ законодавства про інформацію або цього Регламенту, його акредитація може бути припинена рішенням селищної ради.
Сесія складається з відкритих пленарних засідань селищної ради, а також засідань постійних та тимчасових комісій селищної ради.
18.2. Перша сесія новообраної селищної ради скликається Брюховицькою територіальною виборчою комісією після обрання селищної ради в правомочному складі, її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує селищну раду про підсумки виборів депутатів селищної ради, селищного голови і визнання їх повноважень.
18.3. Наступні сесії селищної ради скликаються селищним головою або за його дорученням – секретарем селищної ради. Сесії селищної ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. В разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати пленарне засідання селищної ради один раз на квартал, у випадку не скликання пленарного засідання у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не менш як третиною від загального складу депутатів селищної ради або виконавчого органу селищної ради, а також відповідно до доручення селищного голови сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради. У разі якщо селищний голова або секретар селищної ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менше як одну третину складу селищної ради, або постійною комісією селищної ради.
18.4. Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради і населення селища не пізніше як за 10 днів до першого пленарного засідання селищної ради, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення селищної ради, – не пізніше як за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд селищної ради.
18.5. Інформація про місце і час проведення та порядок проведення пленарних засідань сесій селищної ради оприлюднюється на офіційному веб-проталі Брюховицької селищної ради.
18.6. Засідання постійної комісії селищної ради скликається її головою, а у разі неможливості виконувати ним свої повноваження – його заступником або секретарем постійної комісії селищної ради. Голова комісії персонально несе відповідальність за запрошення на засідання комісії її членів.
Постійна комісія селищної ради також може бути скликана за пропозицією 1/3 частини членів постійної комісії.
18.7. Засідання постійної комісії селищної ради скликається при необхідності, але не рідше термінів визначених „Положенням про постійні комісії селищної ради. Цим же Положенням регламентується і порядок ведення засідань”.


Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття. 19. Підготовка питань до розгляду на пленарному засідання селищної ради.
19.1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають селищний голова, заступник селищного голови, постійні комісії селищної ради, депутати селищної ради та виконавчий орган селищної ради, загальні збори громадян в порядку визначеному законодавством.
19.2. Проекти рішень подаються на реєстрацію секретарю селищної ради у двох екземплярах та електронному форматі.
19.3. Не можуть бути винесені на розгляд сесії селищної ради проекти рішень з питань які належать до компетенції селищної ради, якщо такі проекти рішень не були підготовлені до розгляду відповідно до вимог цього Регламенту та не супроводжуються відповідними висновками профільних постійних комісій селищної ради.
19.4. Проект рішення має містити:
– назву документа;
– преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;
– резолютивну частину рішення де чітко та однозначно має бути викладено прийняте селищною радою рішення;
– додатки (якщо вони є);
– назву суб’єкта подання, його підпис. Якщо суб’єктом подання є виконавчий орган селищної ради, то проект рішення селищної ради підписує селищний голова, який очолює виконавчий орган селищної ради, або його заступник;
– у випадку внесення проекту рішення селищної ради, що передбачає матеріальні чи інші витрати бюджету селищної ради, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат;
– службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.
При відсутності зазначеної в 19.3 інформації секретар селищної ради усно вказує суб’єкту подання зауваження до проекту рішення.
У випадку відмови суб’єкта подання усунути зауваження, секретар селищної ради в одноденний термін викладає зазначені зауваження письмово та подає на підпис селищному голові. Письмові зауваження до проекту рішення секретар ради офіційно направляє до суб’єкта подання проекту рішення.
За наявності письмових зауважень до проектів рішень селищної ради (юриста селищної ради, постійних комісій селищної ради тощо) тексти таких зауважень обов’язково додаються до матеріалів проектів рішень, які подаються на сесію селищної ради.
Надаються також за наявності альтернативні проекти рішень селищної ради з відповідного питання або мотивований проект рішення про відхилення проекту.
19.4. Після реєстрації проекту рішення секретар ради протягом одного дня передає його разом з супровідними документами та електронним варіантом проекту до постійної комісії селищної ради, до компетенції якої належить розгляд проекту рішення селищної ради.
19.5. Прискорений розгляд проекту рішення селищної ради допускається за дорученням селищного голови, заступника селищного голови, секретаря селищної ради або за письмовим обґрунтуванням автора проекту рішення селищної ради, підтриманим селищним головою, заступником селищного голови, секретарем селищної ради.
19.6. Постійні комісії селищної ради в строк не більше трьох тижнів розглядають проект рішення. Постійна комісія селищної ради може:
– підтримати проект селищної ради;
– відхилити проект рішення;
– дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;
– запропонувати зміни до проекту рішення селищної ради.
19.7. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія у разі його підтримання направляє завізований проект рішення секретарю селищної ради, а у разі відхилення – повертає його суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг із протоколу засідання постійної комісії із відповідним висновком комісії щодо проекту рішення. 
19.8. Про наслідки розгляду кожного проекту рішення постійна комісія надає інформацію секретарю ради протягом трьох робочих днів після засідання постійної комісії.
19.9. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту селищної ради проект рішення, завізований головою постійної комісії селищної ради та юристом селищної ради, не пізніше ніж за 13 днів до пленарного засідання селищної ради передається головою постійної комісії секретарю селищної ради для формування порядку денного пленарного засідання селищної ради для подальшого розгляду на сесії селищної ради.
До матеріалів проекту рішення селищної ради, яким вносяться зміни та доповнення до чинного рішення селищної ради, додається в обов’язковому порядку копія чинного рішення селищної ради.
Проект рішення селищної ради має бути поданий та оформлений відповідно до Регламенту селищної ради.
Стаття 20. Внесення питань до порядку денного пленарного засідання селищної ради
20.1. Проект рішення селищної ради, наданий депутатами через постійні комісії селищної ради пізніше ніж через три дні до пленарного засідання селищної ради може бути внесений до порядку денного чергового пленарного засідання селищної ради якщо його підтримано більшістю голосів від загального складу ради.
20.2. Депутатам дозволяється вносити питання до порядку денного під час проведення пленарного засідання селищної ради за умови дотримання належного процедурного проходження питання із кінцевим висновком, яке відноситься виключно до компетенції відповідної комісії.

Стаття 21. Відкриття пленарного засідання селищної ради
21.1. Пленарне засідання селищної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради. Головуючий на пленарному засідання перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного засідання селищної ради, про що робиться відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання селищної ради.
21.2. Пленарні засідання селищної ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або, у випадках передбачених законом, секретар селищної ради, а на першій сесії селищної ради голова Брюховицької територіальної виборчої комісії.
21.3. У випадках, передбачених пунктом 18.6 статті 18 цього Регламенту, пленарне засідання селищної ради відкриває за дорученням групи депутатів селищної ради один із депутатів селищної ради, який входить до її складу; один із депутатів цієї ради веде пленарне засідання за рішенням селищної ради, один із депутатів селищної ради.
21.4. Депутат селищної ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради. Про те, що депутат селищної ради не може взяти участь у пленарному засіданні селищної ради або може спізнитись на його відкриття він повинен повідомити селищного голову, секретаря селищної ради до початку пленарного засідання селищної ради, вказавши причини. Про намір достроково залишити пленарне засідання депутат селищної ради зобов’язаний письмово поінформувати головуючого на пленарному засіданні селищної ради.
21.5. За пропозицією головуючого або депутата селищної ради, підтриманою не менш як 1/2 депутатів селищної ради, під час засідання може проводитись поіменна реєстрація за процедурою поіменного голосування.
21.6. Голосування на пленарних засіданнях селищної ради здійснюється депутатами селищної ради особисто. Рішення селищної ради, прийняті з порушенням цієї процедури вважаються нечинними.
21.7. При виникненні у будь-якого депутата селищної ради сумнівів щодо дотримання вимог Регламенту при прийнятті конкретного рішення він може поставити перед головуючим питання про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні селищної ради.
Якщо цю пропозицію підтримує не менше 1/2 депутатів селищної ради, головуючий встановлює наявність особистої присутності на пленарному засіданні селищної ради.
21.8. Рішення селищної ради, при прийнятті якого не дотримано вимог особистого голосування депутатів селищної ради, вважається нечинним з моменту встановлення факту зарахування голосу відсутнього на пленарному засіданні депутата селищної ради при голосуванні за це рішення селищної ради. По цьому рішенню проводиться переголосування.
Стаття 22. Порядок проведення пленарного засідання селищної ради
22.1. Пленарне засідання селищної ради починається з повідомлення головуючого на засіданні селищної ради про кількість присутніх депутатів селищної ради. Головуючий на засіданні селищної ради має право вимагати від депутатів пояснення причин їхнього запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях селищної ради. Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень та відповідей на депутатські запити проводить селищний голова або його заступник; секретар селищної ради.
22.2. Весь перебіг пленарного засідання селищної ради фіксується за допомогою звукового запису. Фіксування пленарного засідання забезпечує головуючий на пленарному засіданні. 
22.3. Після, підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання селищної ради затверджується порядок денний пленарного засідання, запропонований секретарем селищної ради.
22.4. На кожному пленарному засіданні селищної ради, із числа депутатів селищної ради, обирається лічильна комісія у складі 3 осіб. Лічильна комісія здійснює підрахунок результатів голосування з усіх питань, які вирішуються на відповідному пленарному засіданні селищної ради.
Прізвища членів лічильної комісії обов’язково заносяться до протоколу відповідного пленарного засідання селищної ради.
22.5. За пропозицією депутата селищної ради або головуючого на пленарному засіданні селищної ради порядок денний пленарного засідання селищної ради може бути доповнений проектами рішення селищної ради. Проект рішення має бути викладений письмово, з дотриманням вимог до підготовки проектів рішень селищної ради, передбачених цим Регламентом. Така пропозиція для її прийняття має набрати більше половини голосів від загального складу селищної ради. 
Всі проекти рішень селищної ради, що надійшли додатково на розгляд селищної ради, у випадку їх невідкладності ставляться на голосування в порядку надходження. 
22.6. Проект порядку денного пленарного засідання селищної ради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів селищної ради.
Після затвердження порядку денного пленарного засідання селищної ради головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням селищної ради. Порядок роботи пленарного засідання селищної ради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання селищної ради.
22.7. Після затвердження порядку денного пленарного засідання селищної ради до 15 хвилин відводиться для оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень, відповідей на депутатські запити (за наявності вимоги депутата – автора запиту, яка до початку пленарного засідання має бути подана в письмовій формі секретарю селищної ради), прийняття рішень селищної ради щодо депутатських запитів.
22.8. Пленарне засідання селищної ради веде головуючий. Головуючий на пленарному засідання селищної ради:
відкриває, закриває та неупереджено веде пленарне засідання, оголошує перерви відповідного до прийнятого порядку роботи; виносить на обговорення проекти рішень селищної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу селищної ради; оголошує списки осіб, які записалися на виступи;
надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
створює рівні можливості депутатам селищної ради для участі в обговоренні питань;
ставить питання на голосування, оголошує його результати; забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні селищної ради;
робить офіційні повідомлення;
вживає заходи для підтримання порядку на засіданні селищної ради; має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
здійснює інші повноваження, згідно з цим Регламентом. 
Для організації перебігу пленарного засідання головуючий на пленарному засідання має право:
1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо перебігу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
2) ставити запитання.
22.9. Під час засідання селищної ради виступи депутатів не перериваються, не коментуються.
Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі виступи на адресу осіб, організацій, установ, чи держави або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.
22.10. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні селищної ради під час розгляду внесеної ним пропозиції з не процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що стосуються головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні; ведення засідання доручає іншій особі, передбаченій цим регламентом.
22.11. Головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця.
Виступаючи з місця депутат селищної ради оголошує своє прізвище та номер виборчого округу, від якого він обраний депутатом селищної ради.
Виступи депутатів селищної ради з місця, фіксуються у протоколі пленарного засідання селищної ради.
22.12. Селищна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, у четвер з 16.00 год.
22.13. У будь-який час депутат селищної ради може звернутися з однією із нижче наведених пропозицій щодо порядку роботи пленарного засідання селищної ради:
– про перерву у пленарному засіданні селищної ради, перенесення чи відміну пленарного засідання селищної ради;
– про перехід до розгляду наступного питання порядку денного;
– про завершення обговорення питання порядку денного;
– про послідовність розгляду внесених проектів рішень селищної ради до порядку денного пленарного засідання селищної ради;
– про повторне винесення проекту рішення селищної ради затвердженого порядку денного на розгляд постійної комісії селищної ради або виконавчого органу селищної ради;
– іншими пропозиціями.
22.14. При обговоренні одного питання депутат селищної ради має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги.
22.15. Право на виступ із усіх питань, які розглядаються на пленарному засіданні селищної ради, має один представник від кожної депутатської групи та фракції. 
22.16. Під час виступів на пленарних засіданнях селищної ради встановлюються такі обмеження часу:
доповідь з питань порядку денного – до 20 хв.; співдоповіді – до 10 хв. кожна;
запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях – до 30 хв.; обговорення доповіді – до 30 хв. виступ в обговоренні – до 3 хв. повторний виступ – до 1 хв.; запитання-до 1 хв.; відповідь на запитання – до 1 хв.
За згодою депутатів селищної ради головуючий може в окремих випадках збільшити вказаний час.
22.17. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів із моменту її надходження.
Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів селищної ради.
22.18. Якщо після припинення обговорення один з депутатів селищної ради наполягає на виступі, і його підтримує не менш як 10 депутатів селищної ради, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.
22.19. Якщо не менше 1/3 депутатів селищної ради присутніх на пленарному засіданні проголосували проти припинення обговорення, воно поновлюється на термін не більше 15 хвилин.
Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менше половини депутатів селищної ради, присутніх на пленарному засіданні селищної ради.
22.20. Перед голосуванням за припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів селищної ради, що виступили, і тих, які записалися на виступ.
22.21. Після припинення обговорення проекту рішення селищної ради перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.
22.22. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів селищної ради, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх.
22.23. Після обговорення питання порядку денного, до початку голосування, головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції (групи) може внести пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій комісій, фракцій (груп). Рішення про перерву та її тривалість приймається більшістю від складу ради.

Стаття 23. Порядок голосування на пленарних засіданнях селищної ради
23.1. Голосування на пленарному засіданні селищної ради проводиться:
відкрите – шляхом підняття (не підняття) депутатами селищної ради руки;
поіменне – шляхом опитування; 
таємне – шляхом подачі бюлетенів.
23.2. Голосування здійснюється депутатом селищної ради особисто.
23.3. Таємне голосування проводиться у випадках, визначених законодавством України.
23.4. В особливих випадках за окремим рішенням селищної ради таємне голосування може здійснюватись за допомогою бюлетенів для таємного голосування за процедурою, визначеною рішенням селищної ради. Бюлетень для таємного голосування виготовляється за формою, затвердженою лічильною комісією.
23.5. Час, місце і тривалість проведення таємного голосування, а також порядок організації голосування встановлюється рішенням лічильної комісії, яка створюється селищною радою на час проведення засідання сесії у складі 5 осіб із числа депутатів.
23.6. Лічильна комісія перед початком голосування:
отримує від секретаря селищної ради список депутатів; 
забезпечує процедуру таємного голосування.
23.7. Кожному депутату селищної ради бюлетень видається членом лічильної комісії за списком депутатів після пред’явлення посвідчення, про що в списку робиться позначка, а депутат селищної ради розписується. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. У випадку порушення процедури голосування може бути прийнято рішення селищної ради про визнання голосування недійсним.
23.8. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загальної чисельності селищної ради.
23.9. На вимогу не менше 1/2 від загальної чисельності депутатів селищної ради у всіх випадках проводиться поіменне голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома депутатів на пленарному засіданні селищної ради.
23.10. Рішення селищної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарного засідання селищної ради, крім випадків, встановлених цим Регламентом.
Стаття 24. Порядок розгляду та прийняття рішень на пленарному засіданні селищної ради
24.1. Розгляд проектів рішень селищної ради на пленарних засіданнях селищної ради може включати в себе: обговорення і схвалення основних положень проекту рішення селищної ради в цілому.
24.2. Рішення селищної ради вважається прийнятим, якщо воно було підтримане більшістю депутатів від загальної чисельності селищної ради, крім випадків, прямо передбачених законом, цим Регламентом та спеціальним рішенням селищної ради.
24.3. Якщо при проведенні голосування з певного питання порядку денного рішення селищної ради не прийнято, то матеріали з цього питання повертаються у комісії на доопрацювання.
24.4. При необхідності селищна рада може прийняти рішення підтримане більшістю депутатів від загального складу ради про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 25. Дисципліна та етика в діяльності селищної ради

25.1. Присутні на пленарних засіданнях селищної ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні селищної ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у випадку повторного порушення – позбавити особу права виступу на цьому засіданні селищної ради.
Якщо головуючий на пленарному засіданні селищної ради звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ; у випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні селищної ради може припинити його виступ.
25.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні селищної ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання селищної ради.
25.3. Під час пленарного засідання селищної ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо). Головуючий на пленарному засіданні селищної ради продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано.
25.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання селищної ради, головуючий на засіданні селищної ради попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий може припинити пленарне засідання.
25.5. У разі невиконання депутатом селищної ради своїх обов’язків у селищній раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку та їх роботи, селищна рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії може прийняти рішення про повідомлення виборців щодо неналежного ставлення депутата до виконання своїх обов’язків або призначення голосування щодо відкликання депутата селищної ради.
25.6. Депутата селищної ради може бути відкликано в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Стаття 26. Оформлення рішень селищної ради. Протокол та стенограми пленарного засідання селищної ради

26.1. Рішення селищної ради для підпису селищним головою готується секретарем ради. Секретар ради не пізніше як через 10 робочих днів після проведення пленарного засідання сесії селищної ради передає оформлене рішення селищної ради на підпис селищному голові.
26.2. Після пленарного засідання сесії селищної ради секретар селищної ради на протязі семи робочих днів готує протокол пленарного засідання сесії селищної ради який підписують головуючий на пленарному засіданні селищної ради (селищний голова, головуючий на пленарному засіданні). Після підписання рішення селищної ради селищним головою секретар селищної ради згідно з протоколом голосування на пленарному засіданні селищної ради присвоює рішенню селищної ради номер та відправляє завірену копію рішення до виконавчого органу селищної ради.
26.3. Оригінали рішень селищної ради протоколи голосувань на пленарних засіданнях, протоколи засідань сесій селищної ради зберігають в секретаря селищної ради.
26.4. Протокол пленарного засідання селищної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення селищною радою. Ці документи надаються депутатам секретарем селищної ради за їх письмовим зверненням.
26.5. Засідання селищної ради протоколюються секретарем селищної ради. У протоколі фіксуються:
1) день, місце, початок і час закінчення засідання селищної ради, тривалість перерви;
2) прізвище та ім’я головуючого на засіданні селищної ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії селищної ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);
3) прізвища та імена відсутніх депутатів селищної ради із зазначенням причини, з якої вони відсутні;
4) прізвища та імена присутніх на засіданні селищної ради представників виконавчих органів або інших посадових осіб, якщо вони зобов’язані взяти в ньому участь;
5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;
6) виступи депутатів з питань які розглядаються на пленарному засіданні селищної ради 
7) перелік рішень та результати виборів посадових осіб селищної ради;
8) зміни та доповнення до проектів рішень селищної ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;
9) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);
10) ухвали щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;
11) запити та запитання депутатів селищної ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);
12) повідомлення (як додатки до протоколу);
13) повні результати голосування з прийнятих рішень селищної ради, в тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу).


Стаття 27. Набрання чинності рішень селищної ради

27.1. Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене селищним головою і внесене на повторний розгляд селищної ради із наданням обґрунтуваних зауважень. Селищна рада зобов’язана на черговому пленарному засіданні повторно розглянути відповідні рішення.
Якщо рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття не зупинено селищним головою, то селищний голова підписує його у встановлений Регламентом селищної ради строк.
Якщо селищна рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів селищної ради від загального складу селищної ради, воно набирає чинності.
27.2. Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо селищною радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію. Рішення селищної ради не нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх підписання селищним головою.
Рішення селищної ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше 30 днів з моменту їх прийняття. Офіційне оприлюднення рішень селищної ради покладається на секретаря ради.
Контроль за офіційним оприлюдненням рішень селищної ради покладається на селищного голову.
На першому пленарному засіданні чергової сесії селищної ради селищний голова інформує депутатів селищної ради про офіційне оприлюднення рішень селищної ради, які були прийняті протягом періоду роботи попередньої сесії селищної ради.
27.3. Всі підписані селищним головою рішення, прийняті на черговому пленарному засіданні селищної ради, в десятиденний строк секретар селищної ради надає у постійні комісії для ознайомлення депутатів. Депутати селищної ради можуть замовити та отримати завірені печаткою секретаріату копії рішень селищної ради в секретаря селищної ради.
27.4. На вимогу уповноваженої особи їй може бути видано копії рішень селищної ради.


Селищний голова В.В.Доманський

Секретар ради О.О.Ощудляк

Comments are closed.

Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь