Кордюк Андрій Іванович

Контакти

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1, каб.306

032-234-75-15

zemlia.br.rada@gmail.com

Надіслати повідомлення

Графік прийому

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1, каб.306

ПОНЕДІЛОК: 14:00 - 17:00

ЧЕТВЕР: 09:00 - 13:00

Записатись на прийом


СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

СПЕЦІАЛІСТА-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

I. Загальні положення:

Спеціаліст-землевпорядник Брюховицької селищної ради – це працівник виконавчого комітету селищної ради, до повноважень якого віднесено питання ефективного регулювання земельних відносин та попередження порушень норм чинного земельного законодавства України на території смт. Брюховичі.
Призначення на посаду землевпорядника та звільнення з неї здійснюється розпорядженням селищного голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
Землевпорядник підпорядковується безпосередньо селищному голові смт. Брюховичі.


II. Завдання та обов’язки:
Спеціаліст-землевпорядник:

 • Виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 • Дотримується вимог та обмежень, обумовлених законами України “Про боротьбу з корупцією” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 • Реалізує на території селищної ради державну політику у практичній діяльності по використанню та охороні земель, проведенню земельної реформи, готує і подає районному відділу (міському управлінню) земельних ресурсів пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.
 • В межах передбаченої компетенції, здійснює ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території селищної ради;
 • Проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними рішеннями органу місцевого самоврядування.
 • Сприяє проведенню робіт з обліку якості земель, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок.
 • Здійснює узагальнення звітів власників землі і землекористувачів, та змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі, на умовах оренди.
 • Узагальнює та подає звітні дані державного земельного кадастру на розгляд та затвердження сесії селищної ради.
 • Спільно із членами виконавчого комітету ради здійснює підготовку проектів рішень сесії селищної ради з питань регулювання земельних відносин.
 • У складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах населених пунктів стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами правил добросусідства. Вносить пропозиції щодо можливих варіантів вирішення земельного спору, надає відповідну методичну допомогу посадовим особам органу місцевого самоврядування в частині дотримання порядку розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу України.
 • Приймає участь в підготовці проектів договорів оренди землі, що укладаються між зацікавленими особами та органами місцевого самоврядування, перевіряє зміст проектів договорів оренди землі на відповідність вимогам норм чинного земельного законодавства України.
 • Стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та покращення їх природних властивостей.
 • Стежить за збереженням межових знаків на межах землеволодінь, землекористувань та населеного пункту, за станом рекультивації порушених земель, збереженням і використанням верхнього родючого шару ґрунту.
 • Вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території відповідної селищної ради, оперативно інформує (в день виявлення) про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території місцевої ради виконавчий комітет, голову місцевої ради.
 • Аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути.
 • Здійснює моніторинг стану використання земель відповідної ради, шляхом обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок не рідше одного разу на квартал. За результатами проведеного моніторингу вносить відповідні пропозиції до виконавчого комітету ради з приводу покращення стану використання земель та усунення виявлених порушень.
 • Здійснює на території селищної ради аналіз освоєння проектів землеустрою, стану будівництва протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.
 • За дорученням селищного голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України “Про звернення громадян”.
 • Подає районному відділу (міському управлінню) земельних ресурсів, виконкому селищної ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території селищної ради.
 • Вносить сільському, селищному, міському голові і начальнику районного відділу (міського управління) земельних ресурсів пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.
 • Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування ними.
 • Бере участь у реалізації державних та регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.
 • Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів у кадастровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.
 • Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будуються на території селищної ради з метою раціонального використання та охорони земель.
 • Постійно працює над підвищенням свого загальноосвітнього та професійного рівня.
 • Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

До відання спеціаліста-землевпорядника селищної ради також належить підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету ради пропозицій щодо:

 • встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;
 • прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • додержання землекористувачами та власниками земельних ділянок земельного та природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів;
 • розпорядження землями територіальних громад;
 • підготовки висновків з приводу надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • погодження проектів землеустрою;
 • підготовки проекту звернення до районної ради стосовно встановлення і зміни меж сіл та селищ.
  III. Права:
  Спеціаліст-землевпорядник має право:
 • обстежувати у встановленому законодавством порядку, при необхідності, земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, під час виконання ним обов’язків відповідно до цієї інструкції;
 • вносити державному інспектору з контролю за використанням і охороною земель району (міста) подання про зупинення рішень рад, дій або бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування або місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, щодо притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель;
 • викликати, в установленому законодавством порядку, громадян для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з вирішенням земельних спорів в межах повноважень, наданих органу місцевого самоврядування;
 • одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної виконавчої влади інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;
 • вносити пропозиції селищному голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів;
 • приймати участь у засіданнях сесій відповідної ради з питань регулювання земельних відносин, вносити усні, письмові пропозиції до рішень сесії ради з питань регулювання земельних відносин;
 • брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться до його компетенції;
 • приймати участь у навчаннях-семінарах за участю органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, в тому числі місцевих органів земельних ресурсів;
 • на оплату праці, залежно від посади, яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіду, обсягу та якості виконання службових обов’язків;
 • на просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування;
 • на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
 • вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку посадової особи органу місцевого самоврядування, звинувачень або підозр.
  IV. Відповідальність:
  Спеціаліст-землевпорядник несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Спеціаліст-землевпорядник повинен знати:

 • Нормативні, методичні та інші керівні матеріали в сфері земельних відносин.
 • Основи трудового законодавства.
 • Правила та норми охорони праці.
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • Основи законодавства в сфері боротьби з корупцією.

За відсутності спеціаліста-землевпорядника його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь