Лагойда Віра Вікторівна

Контакти

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

032-234-77-23

vira.haman@yahoo.com

Надіслати повідомлення

Графік прийому

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

Понеділок: 14:00 - 17:00

Четвер: 09:00 - 13:00

Записатись на прийом

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1 Загальні положення

1.1. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів (далі – заступник селищного голови) призначається на посаду селищним головою шляхом затвердження селищною радою. Обраним заступником голови селищної ради вважається кандидат, що за результатами голосування набрав більше половини голосів депутатів від загального складу ради. У разі коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, селищний голова вносить на розгляд ради іншу кандидатуру.

1.2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів працює у раді на постійній основі, виконує обов’язки, визначені селищним головою, і несе персональну відповідальність за стан справ на дорученій йому ділянці роботи.

1.3. Заступник голови може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради.

1.4. Заступник селищного голови Брюховицької селищної ради є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.5. Правовий статус заступника селищного голови визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України.

1.6. Заступник селищного голови діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією України і Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.

1.7. На заступника селищного голови поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України.

1.8. Під час здійснення наданих повноважень, заступник селищного голови є підзвітним та підконтрольним селищному голові.

2.Повноваження та функціональні обов`язки заступника селищного голови:

2.1. Забезпечує в межах наданих законом повноважень органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на території Брюховицької селищної ради, дотримання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.2. Дотримується вимог та обмежень, обумовлених Законами України «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3. Організовує і  контролює роботу виконавчого комітету та веде підготовку по питаннях, що розглядаються на засіданнях виконкому.

2.4. Забезпечує виконання повноважень виконавчого комітету.

2.5. Готує проекти рішень виконавчого комітету.

2.6. Організовує підготовку і внесення на розгляд виконавчого комітету ради проекту програми розвитку та провадження інформаційної політики селищної ради та засад співпраці селищної ради з громадою селища.

2.7. Подає інформацію у вищестоящі органи та громадянам з питань, які входять до його відання.

2.8. Подає інформацію для оприлюднення та відповіді на запити згідно Положення про доступ до публічної інформації у Брюховицькій селищній раді та її виконавчому комітеті.

2.9. Сприяє взаємодії із засобами масової інформації, забезпечує гласність у діяльності селищної ради.

2.10. Забезпечує взаємодію селищної ради з політичними партіями та громадськими організаціями.

2.11. Веде офіційний веб-сайт селищної ради та  Facebook-сторінку селищної ради, висвітлює інформацію, що стосується діяльності селищної ради.

2.12. Здійснює особистий прийом громадян у понеділок з 14:00 до 17.00 та у четвер з 09:00 до 13:00 з питань, що входять до його компетенції відповідно до цієї посадової інструкції.

2.13. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів.

3.Права заступника селищного голови

Відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник селищного голови має право:

3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівника, співробітників та громадян.

3.2.На оплату праці відповідно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.3.На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.5.На отримання в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових повноважень.

4. Заступник селищного голови повинен знати:

4.1. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для виконання своїх службових обов’язків.

4.2. Закони та нормативні акти України, які стосуються розвитку роботи місцевих органів влади, уміти застосовувати норми чинного законодавства та положення основних нормативно-правових актів.

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної на гуманітарної політики.

4.4. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин.

4.5. Етику та культуру ділового та політичного спілкування.

4.6. Організацію, форми і методи роботи органів місцевого самоврядування.

4.7. Основні вимоги до діловодства та забезпечення охоронності документів селищної ради та виконавчого комітету.

4.8. Основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

4.9. Основи організаційно-правової роботи.

4.10. Основи службового діловодства.

4.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.12. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

5. Кваліфікаційні вимоги

5.1. Грамотно та доцільно виконувати основні професійні завдання та функціональні обов’язки, застосувати закони та нормативні акти, приймати правові рішення та вчиняти інші дії у повній відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.2. Забезпечувати суворе дотримання встановленого законодавством України порядку розгляду звернень, повідомлень і скарг громадян та юридичних осіб в межах своєї компетенції.

5.4. Визначати пріоритети напрямків діяльності ради та її виконавчого комітету.

5.5. Організовувати ефективну роботу селищної ради та апарату виконавчого комітету селищної ради.

5.6. На належному рівні готувати проекти рішень виконавчого комітету, забезпечувати дієвий контроль за їх виконанням.

5.8. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати нове законодавство, практику його застосування, працювати з фаховою та науковою літературою.

5.9. Розв’язувати конфліктні ситуації та управляти комунікаційними технологіями.

6. Відповідальність заступника селищного голови

6.1. Заступник селищного голови особисто несе відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6.2. Заступник селищного голови несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь